Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών2017-2018

24 Ιουλίου, 2017

 

Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών2017-2018

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ιατρική Σχολή σε συνεργασία με το τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.-Master) στην «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ». Μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου παρέχεται η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Η έναρξη των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος θα γίνει τονΟκτώβριο του 2017. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων πτυχιούχοι Eπιστημών Υγείας, (Ιατρικής και Νοσηλευτικής) και Ανθρωπιστικών Επιστημών (Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας) των Πανεπιστημίων, πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. (Τμημάτων Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας, Επισκεπτών Υγείας και Φυσιοθεραπευτών)της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Ο αριθμός των εισακτέων είναι  20.

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτεί οικονομική επιβάρυνση κάθε φοιτητή ύψους 1.100 Ευρώ ετησίως.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις  από 01/06/2017 έως και 15/09/2017 στη γραμματεία της Μονάδας Ανακουφιστικής Αγωγής,  τηλ.  210-7707669, Κορινθίας 27 Αμπελόκηποι (1ος όροφος) από Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-14.00 με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.  Αίτηση υποψηφίου (βρισκεται στο sitewww.grammateia.med.uoa.gr στο link του μεταπτυχιακού,)

2.  Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος

3.  Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων

4.  Επικυρωμένο αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (ισχύει για όσους έχουν ανάλογο τίτλο)

5.  Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακών μαθημάτων (ισχύει για όσους έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών)

6.  Βεβαίωση ισοτιμίας / αντιστοιχίας τίτλου σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ, για όσους έχουν τίτλους σπουδών από Α.Ε.Ι της αλλοδαπής (επικυρωμένο αντίγραφο)

7.  Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα (Απαραίτητο είναι το βιογραφικό σημείωμα να συνοδεύεται από βεβαιώσεις και αντίγραφα, τα οποία να πιστοποιούν την ακρίβεια όσων αναφέρονται σε αυτό.)

8.  Επιστολή υποψηφίου με τους λόγους επιλογής του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος

9.  Βεβαιώσεις κλινικής προυπηρεσίας και ειδικής εκπαίδευσης στο ίδιο ή συναφές αντικείμενο.

10.  Βεβαιώσεις ερευνητικής δραστηριότητας

11.  Δημοσιευμένο επιστημονικό έργο (ελληνικές και ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις).

12.  Υποτροφία εσωτερικού του Ι.Κ.Υ (Ιδρυμα Κρατικων Υποτροφιων). Γίνονται δεκτοί καθ´υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να καταθέτουν το φάκελό τους ιδιοχείρως

Πληροφορίες στο τηλ.  210-7707669  

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας .Θα διενεργηθούν γραπτές εξετάσεις για όλους τους υποψηφίους στην Αγγλική γλώσσα και μόνο για τους αποφοίτους Τ.Ε.Ι στο μάθημα  «Ογκολογική Νοσηλευτική».

Οι επιτυχόντες στις προαπαιτούμενες γραπτές εξετάσεις θα κληθούν για συνέντευξη. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από επιτροπή με βάση τα κριτήρια επιλογής του εσωτερικού κανονισμού του προγράμματος.

Κυριακή Μυστακίδου

Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ