Εκπαιδευτικό 'Εργο

Ως φορέας παροχής ολοκληρωμένης ανακουφιστικής φροντίδας, η Μονάδα Ανακουφιστικής Αγωγής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εκπαιδεύει λειτουργούς υγείας (γιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους) και επιστήμονες ανθρωπιστικών και κοινωνικών επαγγελμάτων  σε θεωρητικό & κλινικό επίπεδο,μέσω σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται στο εκπαιδευτήριο του 4ουορόφου της Μονάδας. Επιπλέον πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ΕΚΠΑ.  Στόχος των σεμιναρίων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι η  βασική εκπαίδευση  στην Ανακουφιστική Φροντίδα και στην διεύρυνση των γνώσεων στον τομέα αυτό. Επιπλέον, στους χώρους τις Μονάδας εκπαιδεύονται σε κλινικό επίπεδο λειτουργοί υγειάς από τα νοσοκομεία της χώρας.

 Όσον αφορά στην εξειδίκευση στην Ανακουφιστική Φροντίδα υπάρχει Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Οργάνωση και διαχείριση Ανακουφιστικής και υποστηρικτικήςφροντίδας χρονίως πασχόντων» διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων.Πρόκειται για Μεταπτυχιακό της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το τμήμα της Νοσηλευτικής Σχολής του ιδίου πανεπιστημίου, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2010. Το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ απευθύνεται σε λειτουργούς υγείας (γιατρούς , νοσηλευτές, ψυχολόγους) και επιστήμονες ανθρωπιστικών και κοινωνικών επαγγελμάτων.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων στο αντικείμενο Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων. Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ και αναπτυσσόμενο πεδίο της Ανακουφιστικής Υποστηρικτικής Φροντίδας Το πρόγραμμα θα συνδυάσει τη θεωρητική γνώση, πρακτική εμπειρία και κλινική έρευνα. Οι απόφοιτοι του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. μετά το πέρας των σπουδών τους θα μπορούν να:


•είναι ικανοί να συμμετέχουν στην οργάνωση δομών παροχής ανακουφιστικής και υποστηρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων
•είναι ικανοί να εκτιμούν την ποιότητα τηςπαρεχόμενης φροντίδας και να αναζητούν τρόπους βελτίωσής της
•αξιολογούν ικανοποιητικά τις αντιδράσεις του πάσχοντος ατόμου που περικλείουν οργανικά συμπτώματα, λειτουργικούς περιορισμούς ψυχοκοινωνικές διαταραχές και ανάγκες πληροφόρησης και εκπαίδευσης
•αναλαμβάνει υπεύθυνα το σχεδιασμό εφαρμογή και εκτίμηση λειτουργικού προγράμματος φροντίδας και αποκατάστασης ανάλογα με τιςανάγκες κάθε ατόμου
•λειτουργούν ως συντονιστές των προγραμμάτων Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας και να συνεργάζονται αρμονικά με όλα τα μέλη της πολυδύναμης θεραπευτικής ομάδας υγείας
•συνηγορούν για τον πάσχοντα, προσφέροντας την κατάλληλη για εκείνον και την οικογένειά του πληροφόρηση και εκπαίδευση ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και να προάγεται η αυτο-φροντίδα, η ανεξαρτησία και η αυτονομία
•διαχειρίζονται με επιτυχία την ψυχική ένταση και τον επαγγελματικό θρήνο που δημιουργούνται στο χώρο εργασίας τους
•καλλιεργούν ηθική κριτική σκέψη για την αντιμετώπιση των ηθικών προκλήσεων που εμφανίζονται στην κλινική πράξη
•καλλιεργούν προσωπική δέσμευση για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και τηςμείωσης του κόστους της παρεχόμενης ανακουφιστικής φροντίδας μέσω της αξιολόγησης των προσφερόμενων υπηρεσιών, της ανάπτυξης προτύπων, της ενεργούς συμμετοχής σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης της καλλιέργειας της έρευνας και της δια βίου συνεχιζόμενης εκπαίδευσης

Στους στόχους του προγράμματος περιλαμβάνονται η καλλιέργεια διερευνητικών δεξιοτήτων καθώς και η χρησιμοποίηση αναλυτικής και συνθετικής σκέψης που διέπουν την ολιστική ανακουφιστική φροντίδα με την υποστήριξη της τεχνολογίας η οποία παρουσιάζει σήμερα ραγδαία αύξηση και δεν εξαντλείται στα πλαίσια ενός βασικού προγράμματος αλλά απαιτεί υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες. Τέλος, επισημαίνεται ότι το αντικείμενο του προτεινόμενου Π.Μ.Σ. ήδη δίδεται από Πανεπιστήμιο της Ευρωπαϊκής Ένώσης ενώ στη χώρα μας δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, παρόλο  που κρίνεται αναγκαία λόγω του υψηλού ποσοστού των χρονίως πασχόντων του πληθυσμού της.

Το σύνολο της διδασκαλίας είναι1200 ώρες εκ των οποίων οι 200 ώρες είναι κλινική άσκηση Το σύνολο των φοιτητών που παρακολουθούν το Μεταπτυχιακόγια κάθε κύκλο σπουδών ανέρχεται στους 20.

για πληροφορίες, επικοινωνήστε  στο 210 7707669 

Σχετικά Αρχεία


ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ 5 προγραμματα